Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 
Tjenestetilbud

Tjenestetilbud


Bedriftshelsetjenesten er en nøytral rådgivende tredjepart for arbeidsgiver og arbeidstaker i arbeidet med Helse-, Miljø og Sikkerhet i virksomhetene.

En grundig kartlegging og vurdering av bedriftens risikoforhold, både på individ og systemnivå, er et viktig grunnlag i samarbeidet med bedriftshelsetjenesten. Vi bistår din bedrift i alle faser av det lovpålagte HMS-arbeidet.

I følge Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning skal arbeidsgiver sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår i kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet, samt planlegging og gjennomføring av endringer og andre HMS-tiltak i virksomheten.

Vi skal være en samarbeidspartner i arbeidet med å overvåke, kontrollere og følge opp arbeidstakerneshelse. Vi bistår også med informasjon og opplæring om relevant Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrisiko og foreslår aktuelle tiltak (jf. FOR 2011-12-06-1355, § 13-2) Sammen skaper vi et helsefremmende og trygt arbeidsmiljø!


Våre fagområder
I tråd med arbeidsmiljølovens forskrift om administrative ordninger (FOR-2011-12-06-1360), har Medi 3 BHT en tverrfaglig sammensetning av personale. Samlet gir disse rådgivning og bistand innen fagområdene systematisk HMS-arbeid, arbeidsmedisin og arbeidshelse, fysisk arbeidsmiljø/yrkeshygiene, ergonomi og psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.


Systematisk HMS-arbeid
Arbeidsmedisin og arbeidshelse
Fysisk arbeidsmiljø / yrkeshygiene
Ergonomi