Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 

Samtykke

Informert samtykke:
En persons samtykke til å gjennomføre (i dette tilfellet) rusmiddeltesting på bakgrunn av informasjon gitt i forkant (for eksempel ved ansettelse) og aksept for at man er innforstått med mulige konsekvenser av resultatet. Samtykket må videre være frivillig.

Et samtykke må være gitt av den som avgir prøven. En arbeidstakerorganisasjon eller tillitsvalgt kan således ikke samtykke på vegne av den enkelte arbeidstaker i at testing skal utføres. For at samtykket skal være gyldig, stilles det dessuten krav til at den som avgir prøven rettslig sett innehar tilstrekkelig samtykkekompetanse. I denne sammenheng vil det presiseres at samtykke til rusmiddeltesting ved prøvetaking i seg selv ikke gir hjemmel for sanksjoner overfor den som avgir prøven. Slik hjemmel må søkes i lov eller avtale.
Hvor lovhjemmel ikke finnes, må laboratoriene forelegges samtykke til at
prøve tas. Laboratoriene må få klar informasjon om at prøvegiver er kjent
med rekkevidden av samtykket (dvs. om det er avgitt gyldig informert samtykke).

Fra prøverekvisisjonen skal det klart fremgå om prøvene er innhentet i henhold
til IK-11/01 eller IK-12/01 fra Helsetilsynet.