Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 

Rustesting

Det er en økende etterspørsel etter rusmiddeltesting i flere og ulike situasjoner. Medi 3 kan tilby rustesting og tjenester/produkter som er knyttet til dette.

Rustesting i arbeidslivet
Testing ved krav om rusfrihet / påvise rusmidler for arbeidstakere som er på arbeid, eller har pliktmessig avhold. Vanligvis er oppdragsgiver rederiet eller andre typer arbeidsgivere.

Når er rustesting lov
Arbeidsmiljøloven åpner for rustesting når:
• det følger av lov eller forskrift
• hvis du har en stilling som innebærer særlig risiko
• når arbeidsgiveren finner det nødvendig for å verne liv eller helse

Forutsetning.
All virksomhet skal skje i et tillitsforhold mellom klient, rekvirent og laboratorium.
Spesielt gjelder dette misbruksanalyser. Det er viktig å verne om klientens integritet, tilrettelegge adekvate prøveprosedyrer, samt å sikre konfidensialitet. Dette innebærer at klienten, før kontrakt om prøvetaking, er orientert om hva prøven skal brukes til og om mulige konsekvenser av et positivt analyseresultat:Det skal på forhånd være avklart at det er avgitt informert og signert samtykke for rusmiddeltesting. (les mer om informert samtykke her)

Hvor kan testing gjennomføres
Testing kan gjennomføres ved alle kundens lokasjoner etter avtale: I bedriften, om bord i fartøyet, eller i havn - både i Norge og i utlandet

Testing kan også utføres i Medi 3 sine lokaler, fortrinnsvis er dette ved samtidig helseerklæring eller attest.

Ruskoffert
Ruskofferten kan være et viktig hjelpemiddel når mannskap skal testes og fartøyet er langt fra havn eller det av andre årsaker ikke er mulig å gjennomføre testing med vår bistand. Dette er gjerne testing som skjer basert på mistanke, etter en ulykke mv..

Kofferten selges sammen med opplæring i bruk av testutstyr og prosedyrer for gjennomføring. Dette kan leveres på Norsk og Engelsk.

Kofferten inneholder:

• Instant View teststix 5 stk.
• Hansker 5 par
• Urinbeger med lokk 5 stk
• Termometer 1 stk
• Hetter til termometer 1 eske
• Alkometer m / brenselscelle 1 stk
• Blåserør 10 stk
• Bruksanvisninger laminert 1 sett
• Kompendium fra undervisning 1 sett

Referanser:
Sosial- og helsedirektoratet. Kvalitetsrutiner ved rusmiddeltesting av prøver i medisinsk sammenheng (behandling og diagnostikk). Rundskriv IS-13/2002. http://www.shdir.no/assets/3935/rundskrivIS-13_02.pdf (6.9.2004).

Sosial- og helsedirektoratet. Kvalitetskrav til rutiner for rusmiddeltesting, hvor positivt analysesvar kan danne grunnlag for iverksetting av alvorlige sanksjoner. Rundskriv IS-14/2002. http://www.shdir.no/assets/3940/rundskrivIS-14_02.pdf (6.9.2004).

I Castberg, P Sandvik. Prøvetaking ved rusmiddeltesting i urin Tidsskr Nor Lægeforening 2005; 125: 293-4
Revisjonsdata (ISO standard)
- Rustesting i arbeidslivet IK 28-95.pdf