Medisinske Tjenester
Bedrifts helsetjeneste
Kurs
ShipMed
 
 
 
Time  bestilling
Kontakt
Om oss
 
 
Asbestattest

Asbestattest

Asbestattest gir en bekreftelse på allmenn god helsetilstand. og at en relevant klinisk helseundersøkelse viser normale reaksjoner, uten bestemte symptomer på sykdom som skulle diskvalifisere fra arbeid med asbest.

Hensikten med helsekontrollen er først og fremst å utelukke lunge- eller andre sykdommer som gjør at en arbeidstaker IKKE skal tillates å begynne å arbeide med asbest (jfr. Asbestforskriftens § 15).

Første helsekontroll gir data for utgangspunktet for senere sammenlignende helsekontroller. Dernest skal helsekontrollen følge opp arbeidstakere som arbeider med asbest for å sikre at de ikke utvikler sykdom som gjør dem uegnet til fortsatt asbestarbeid. Dessuten kan helsekontrollen inngå som ledd i program for oppfølging av tidligere asbesteksponerte og for tidlig diagnostikk av asbestrelatert sykdom.

Arbeidstakeren må bekrefte at det ikke forekommer forhold som er klassifisert under begrepene absolutte eller relative kontraindikasjoner for Asbestarbeide. Spirometrisk kontroll og røntgenundersøkelse av lungene rekvireres etter prosedyre for avklaring av aktuelle status og for senere observasjon.

Godkjent attest krever gjennomført opplæring innen bruk av personlig verneutstyr og risikoforhold vedrørende arbeid med asbest.

Attesten skal fornyes minst hvert tredje år.

For bestilling av asbestattest / helseundersøkelse ta kontakt med Medi 3 på tlf 70 11 70 00, evt bruk vår timebestillingsfunksjon TIME.